>>SN. GENEL KURUL ÜYELERİNE

SN. GENEL KURUL ÜYELERİNE

Genel Kurul öncesi; denetim kurulu raporunun, denetim kurulu üyeleri tarafından dağıtılması ve üyelerce tartışılması sırasında; kasıtlı olarak yalan ve yanlış ifadelerle dedikodu seviyesinde bilgi kirliliği olduğu izlenmektedir. Yönetim kurulumuz kısa açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş ve bu yönde aşağıda yazılı doğru bilgileri sizlerle paylaşmak istemiştir.

-Denetim Kurulu Üyeleri; bir yıl boyunca ayrı ayrı denetim yapmaya çalışmıştır.

-Ana sözleşmeye göre; bir yıl içerisinde en az üç ayda bir kasa sayımı ve kasa defter kontrolü yapılması gerekirken yapılmamıştır. Yapamadığından Sn. Erdemir, ara rapor verememiş; sürekli tutanak ile eksikler sıralamıştır. Ayrıca, yönetim kurulunun devir teslimi sırasında yapılan 14.07.2017 tarihli kasa sayımı sonrası hazırlanan tutanağı; teslim eden denetim kurulu ve ön muhasebe sorumlumuz imzalanmış, maalesef bugün görev yapan denetim kurulu üyeleri halen imzalamamıştır. Yasal görevlerini yerine getirmemiştir.

-Bir sene ile sınırlı (01.01./31.12.2017 ) denetim görev süreleri olmasına rağmen; çok geriye çekerek, ibra edilmiş önceki yönetim ve denetimleri de denetlemeye çalışmışlardır.

-Yönetim kurulunun 13.07.2017 tarihli kararı olmasına rağmen; Sn. Erdemir, toplantılara ‘’gündemi yoktur’’ ya da çağrının başkan tarafından yapılması gerekir’’ bahanesi ile yönetim kurulu toplantılarının bir kısmına katılmamıştır.

-Görevimizin başladığı ilk günlerinde; Sn. Erdemir, kendisinden istenen usulüne uygun imzayı atmayarak, yönetimi ve kooperatifimizi mali yönden zor durumda bırakmıştır. Aynı durum; kimlik sorunu yaşattığından, seçimin ilgili idareden onayının alınması (mazbata) gecikmiştir.

-Sn. Erdemir; yapacağı ilk denetimi; kanun, yönetmelik ve usullere aykırı hareket ederek, Sn. eşi ile birlikte yapmak istemiş; zorlama, tehdit ve şikâyet etmesi; (birinci derece akraba)eşinin denetim yapamayacağı itirazımızla, yönetim kuruluna karşı cephe almıştır. Denetim partneri Sn.Gürer dir.(Genel Kurul Kararı)

-Sn. Erdemir; tüm evrakın bir arada olmasını istemesi, olanlara bile bakmayarak yokları sıralayan tutanaklar yapması, sürekli yeni istekler sıralaması, ’’denetimi yapamıyorum’’ bahanesine bağlamıştır.

-Sn.Erdemir; tüm yazılı evrakın, ’’zaman darlığından bakamadım’’ şikâyeti ile binlerce sayfa kopyalarını istemiş; kanun, yönetmelik ve usullere aykırı olmasına rağmen dilekçe vererek, isteğini kabul etmeyen yönetimi suçlamıştır. İlgili yasalar gereği evrak denetimi, evrakların bulunduğu yerde yapılır. Ayrıca zaman ayırmak kendi sorunudur.

-Sn. Erdemir; Personelin ve TÜM ÜYELERİN; kimlik no, mernis no, iletişim adres ve telefon no larını istemesi, gizli bilgilerin dışarıya çıkarılamayacağı (denetim ilgili yönetmelik Mad.68) usulünü ihlal etmiş, verilmeyince şikayet etmiştir.

-Sn.Erdemir; son beş yılın evraklarını, Sedat dosyasını, isim vererek Sn.Mahmut Yüksekdağ’ ın üyelik karararını, hangi yönetim almış ise karar örneğini, son beş yılın yönetim ve denetim üyelerinin tapu kayıtlarını, üyelik bilgilerini istemiştir.

-Sn.Erdemir; Genel yönetim giderleri/sosyal giderler’ i içerisinde yapılan, tamamen yasal olan masraf listesini, detaylı sözlü ve yazılı açıklamamıza rağmen kapı kapı dolaşarak ve tehdit eden mesajlar çekmiş; ’’üyeleri bilgilendiriyorum’ a’’ sığınmıştır.

-Sn.Erdemir ve S.Gürer; kanun ve yönetmeliklerle belirlenen usullerce, ancak yönetim kurulunun imza ve tutma sorumluluğunda olan YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİ; 21.07.2018 tarihinde ‘’görülmüştür’’ yazısı ile karalayarak, tarih atarak imzalamışlar; engel olmak istediğimizde ‘’böyle olur, sen bilmesin’’ diyerek birlikte suç işlemişlerdir.

-Sn.Erdemir ve S.Gürer; ilgili bakanlık usul ve yönetmeliklerine uygun olan; ‘’eşi tapu sahibi olan’’ üyelerin, yönetim kurulu kararı ile yapılan üyelik devirlerini sorgulamış; ilgili müdürlükten (hem yönetimin hem denetimin ayrı ayrı talebi) ‘’olumlu’’ yazı alınmasına rağmen ‘’bizim dediğimiz gibi yapılacaktır’’ şeklinde yönetim kuruluna baskı yapmışlardır.

-Sn.Erdemir; Hukuk müşavirinin değişmesi hususunda; yönetim kurulu toplantısında ’’benim istediğim avukat ile sözleşme yapılacak, bu konuda ısrar ediyorum’’ diyerek baskı yapmış; bununla ilgili şikâyet dilekçesi vermiştir. Genel kurul ve ana sözleşme gereği sözleşme yapma veya sonlandırma yetkisi yönetim kurulunundur.

-Sn.Erdemir ve Sn.Gürer; yönetim kurulu kararı olması ve bu kararı okumalarına rağmen DENETİM KURULU RAPORUNU son gün (27.07.2018/17.30) teslim etmişler; üyelere bir ay öncesi ulaşmasını engellemişlerdir.

-Denetim kurulu raporunda; yönetim kurulu üyelerine ’’huzur hakkı ve yolluk dışında bir ödeme yapılmamıştır’’ ifadesini yazmışlardır. Genel kurulda bu yönde karar olmamasına rağmen; yolluk nedir, ne zaman alınmıştır, açıklama dahi yapmadan yönetim kurulumuzu suçlamışlardır. Genel kurul kararları kopyaları kendilerine verilmiştir, okumadan varmış gibi yanlış beyan yazarak, üyelerimizi yanıltmaya çalışmışlardır.

-Kooperatifin sahibi olduğu tarlanın, imarsız ve arsa olmadığından; 6630 adada bulunan parsel hisseli olduğundan, devir işlemi tapuda yapılamamıştır. Hisseli olan parselde belediye hissesi (341/525) çoğunlukta olduğundan ilgili belediye satışın yapılamayacağını bildirmiştir. Bu husus denetim kurulu üyelerince bilinmesine rağmen bu konuyu yönetim kurulu görev suçu olarak irdelemiş ve denetim kurulu raporuna yanlış bilgi yazmış, yanıltmıştır.

-Defter teslimlerinde saklamak veya göstermemek gibi hiçbir davranış içerisinde olmadık. Sadece açılış ve kapanışları yapılan defterlerimizin mali müşavirde olduğu; iç denetim ve kapanışları yapılmadan teslim alınamayacağı; 18.11.2017 tarihindeki Sn.Erdemir talebine cevap verilmiştir.23.11.2017 de defteri kebir kopyası;11.04.2018 de yukarıda yazılı defterlerin kapanışlarının yapılıp ofise getirildiği bilgisi verilmiştir. Bakılmış mıdır.11.04.2018 tarihine kadar yaptığı eksik tutanakları vardır, sonrası tutanaklar ‘’bilahare’’ ye bırakılmıştır.

-Sn.Erdemir; kopyalarını yazılı ve sözlü aldığı bilgileri ‘’alamadım’’ bahanesi ile noter tebligatı göndermiş; akabinde ofise gelip yeniden aldığında ve sorguladığında ‘’sen de bu bilgilere inanmıyorsun’’ şeklinde sözlü suçlaması vardır. Yanı tüm bilgileri almış fakat nedense açıklamalara inanmamış ve suçlamıştır.

-Vadeli hesap için ekstre takibi her ay yapılmaktadır. S.Erdemir; okuyamadığından veya sadece eksilere baktığından sürekli cüzdan talebini yenilemiştir. Artılara da bakması gerekmektedir. Bilgiler kendisindedir.

-2002-2003-2004 üye kayıt defterleri Sn .Erdemir tarafından görülmüştür.2013 yılı tasfiyeye geçişte açılışı yapılan defterde en son kayıtlar vardır ve ilgili idareye, talep edildiği için internet ortamında da aktarılmıştır. Kayıtlarda sıkıntı yoktur. Kayıtlarımız usulüne uygun ve gerçektir. Devirler, yönetim kurulları kararı ile yapılmakta ve genel kurul gündemine taşınmaktadır. Genel kurul kararlarına bakılabilir.

Sn.Erdemir; sürekli pay defterinden bahsetmektedir. Denetimi 1997 yılı ve öncesine götürme isteğindedir. Konutların tapuları verilmiş, kat irtifakına geçilmiş, tasfiye halinde olan kooperatifte payları aramaktadır. Payları ödemeyen üyelere kura çektiren kooperatif; buna izin veren noter var mı acaba!

-Sn.Erdemir; ilk yönetim kurulu toplantısında karar alınmasına rağmen, demirbaş defteri izi sürmüştür. Bize teslim edilen demirbaş defteri yoktur, bizden öncesi de yoktur. Fakat imzalı tutanak şeklinde kayıtlar vardır. Bu kayıtlar 2010 tarihinden itibaren toparlanmış, mevcutlar sayılmış, kayda girilmiş bir defter oluşturulmuştur. Bilanço esası ile çalışan kooperatifte demirbaş ve amortismanlar ayrı tutulduğundan defter tutmak mecburiyeti de yoktur.

-İzin defteri yerine her türlü bilgi, personel özlük dosyasında tutulmaktadır. Ayrıca demirbaş, kasa, kıymetli evrak, teftiş, personel yıllık izin, evrak kayıt defteri tasdike tabi değildir. İhtiyaca göre şekli tutulur.

-Market ve lokanta harcamaları Genel yönetim giderleri/sosyal giderler içerisindedir ve yasaldır, genel kurul kararına bağlamak, neye göre kıyas yaptığını belirtmeden ‘’limiti aşmıştır, abartılıdır’’ demek anlaşılmaz hale getirmektir. İlk değildir, bizden önceki yönetim kurulları da bu giderleri yapmıştır. Hangi limitten bahsetmiştir, anlaşılmamıştır, üyeleri yanıltıcı bilgiler verilmektedir.

-Market ve kafeterya sözleşmeleri yanlış okunmaktadır. Market tarifinde, kontenyer ve saçak eklentisi m2 alan olarak açık tarif edilmiştir. Yönetimimizin yaptığı ilave depodur ve kullanım alanı büyütülmüştür. Binanın tamamı kooperatifindir. Sözleşmeye göre, işletmeciye ait olan sadece dâhili tadilatlardır. Kira bedellerinin tahsilâtı hususunda da sorun yoktur ve sözleşme şartlarında ödemeler yapılmaktadır.

-Yönetim kurulu üyeleri aldığı kararlarını karar defterine yazar, kararların altını imzalayarak uygular. Denetim kurulunun görevi kararlarda bir şerh var mı bakar, karar ve uygulamayı inceler. Bir önceki yönetimin 04.02.2017 tarihinde aldığı’’ maaş zamlarının yeni yönetime bırakılması’’ kararı ile personele ödenen farklar için toplantıda, Sn. Erdemir dışında, Sn.Gürer dâhil itiraz eden olmamıştır. Devlet ödeyebiliyor ise kooperatif yönetimi de ödeyebilir. Günümüz yaşamında örnek çoktur.

-Ortakların ödenmeyen borçları ile ilgili soruya cevap bile vermemişlerdir. Yönetim kurulumuzun bu yönde yazılı kararları vardır ve her ay borçlu listesi çıkarılmaktadır. Sanırım bakamadılar veya ilgilerini çekmedi.

-İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili; yasaya göre, sözleşmeli denetim firmamız vardır ve iki senedir bu yönde sitemizde yerinde kontrol yapmaktadırlar. Bütün sözleşme kopyalarını alıp bilgilenen denetçilerimiz bu yönde de rapora hiçbir bilgi aktarmamıştır. Personel özlük dosyamızın incelenmediği ortadadır.

-Önceki hukuk müşavirimiz ile ilgili konu bilerek çarpıtılmaktadır. Sn. Erdemir’in 05.03.2018 tarihli şikâyet dilekçesi vardır. Konu Sn.Gürer’in de katıldığı, yönetim kurulu toplantısında görüşülmüştür. Yapılan sözleşmenin iptali değil, süresinin uzatılmamasıdır. Tazminat gibi konu yoktur. Avukatlık yasasına göre davalardan doğabilecek alacakları olabilir. Görüşmelerimiz devam etmekte olduğundan; denetim kurulu raporuna bu konuda görev zararı diye BÜYÜK HARF İLE yazılacak kadar konu da yoktur.

-Denetim kurulu üyelerinin; ana sözleşme gereği; yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranışlarına, nezaret etmek görevi vardır. İyi niyetle çalışan ve bu yönde görevini yerine getirmek isteyen yönetim kurulu; kötü niyet aranması mantığı ( Denetim Kurulu raporunda ortaklar ve diğer kişiler nezdinde, yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer veremez. 26903 saylı tebliğ kararı) ile denetlenmemelidir.

Arzu ederdik ki;
-Plajda ahşap şezlonglar korunarak, plastik şezlong ve şemsiyelerin arttırılması;
-Plajda duş suyunun drenajı yapılması, denize pis su akışının önlenmesi;
-İlgili yerlere konulan kayan yazılarla bilgi aktarımı sağlanması;
-Spor kompleksi bakım ve yenileme çalışmaları yapılması;
-Plajda denize iniş rampaları sayısının artırılması; kafeterya alanının büyütülmesi;
-İskelelerin bakımının yapılması, eksiklerinin tamamlanması;
-Arıtma sisteminde bakım ve iyileştirme yapılması, yeni filtre konulması;
-Kuyu pompalarının yenilenmesi ( en eskisi 2 yıllıktır);
-Sinek mücadelesinin bakanlığın kabul ettiği şartlarda ULV sistemi ile, halk sağlına en uygun ilaçlarla yapılması;
-Tapuda kooperatif hisselerinin dağıtılması;
-Site yönetimi için ada temsilci seçimlerinin yapılması, site yönetim planının hazırlanması;
-Plaj ile ilgili kiralama sürecinin takip edilmesi; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gündemine alınması;
-Hidrofor dairesinde kollektör sisteminin tamamen yenilenmesi; pompalarımızın bakımlarının yapılması;
-Kamera sistemi büyütülerek daha çok alandan görüntü alınmasının sağlanması;
-Belediyenin çevrede en büyük parkı sitemize yapması; eksiklerinin tamamlanması için ilişkilerimiz;
-Bitki atık alanımızın temizliği hususunda çalışmalarımız;
-Palmiyelerin ilaçlanması, hastalıklı olanların kesilmesi;
-Makine parkımız da, araç ve gereçlerin arttırılması;
-Yakıt masrafımızın 2015 yılına göre yarıya düşürülmesi;
-Personelimizin özverili çalışması;
-İdari büromuzun her türlü şikâyet ve önerileri değerlendirmesi,
Hususları da iyi niyetle yazılsın. Sanırım gözden kaçmıştır.

Beklentimiz; genel kurulda katılımın çok olması ve gündemde bulunan konuların tartışılması ve kararlarının alınması; ileride daha iyi şartlarda daha güzel şeylerin yapılması ve dostlukların artmasıdır.

 

03.08.2018
SAYGILARIMIZLA.
T.H.S.S. Ovacık Sağlık Sitesi Sahil Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi 
Yönetim Kurulu


03/08/2018